11.Sınıf Coğrafya Kitabı Tüm Cevapları

Posted on
 • 29 Aralık 2012 Cumartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 •  11.Sınıf Coğrafya Kitabı Tüm Cevapları


  11.SINIFLAR SAYFA 47 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  SORU-1- Çin'de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?

  Nüfusu önceleri bir güç olarak görmektelerdi.1953 yılında nüfusu 583 milyon olduğunu gördü. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıktığı için resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlanmıştır.Çin’de bu politika şehirlerde sıkı sıkıya uygulanmış ve kırsal kesimde iki kız çocuğa izin verilmiştir. Çin'de kırsal kesimde yaşayıp tek erkek çocuğu veya iki kız çocuğu olan ailelere anne baba 60 yaşını geçtiklerin de yılda 75 dolara denk gelecek bir maaş bağlanmaktadır.Çin nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uygulamaktadır.
  SORU-2- Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?

  DoğumlarÖlümler(Savaşlarsalgın hastalıklardoğal afetler)GöçlerSınırların değişmesi

  SORU-3- Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.

  Genç nüfus bir ülke için avantajdır ancak ülkenin ekonomik yapısı bu nüfusu kaldırabilecek yapıda ise.Ülkenin öz kaynakları ülke nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsa genç nüfus yatırımları destekleyen üretken rekabeti arttıran bir rol oynar.Aksi takdirde bir ülke için çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara yol açar.

  SORU-4- Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?

  Roma; Siyasi dini ve kültürel anlamda çok gelişen bir kenttir. Roma dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden olsa gerek "Dünyanın başkenti" unvanına layık görülmüştür. Roma İmparatorluğu'nun başkenti idi.Bundan dolayı yalnızca imparatorluğun sınırları içerisinde kalan yerleri değil dünyanın büyük kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır. 1870' te Birleşik İtalya'nın başkenti olmuştur.Siyasi dinî ve kültürel odak noktası olarak çok hızlı bir büyüme sürecine girmiştir.Roma Katoliklerin dinî merkezi olan Vatikan'ı içine aldığından çift başkent rolüne de sahiptir. Vatikan bağımsız bir bütünlük hâlinde işlev görmektedir ve küresel etkisi İtalya'dan çok daha büyüktür.

  SORU-5- Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

  vOlumlu Sonuçları
  vKişi başına düşen gelirin artması
  vEğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi
  vİşsizliğin azalması
  vKöyden kente göçün azalması
  vSosyal sorunların azalması
  vTasarrufların artması
  vTüketimin azalması
  vDevletin giderlerinin azalması
  vÜlke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi

  Olumsuz Sonuçları

  vCinsiyet dengesizliği
  vYaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması)
  vGenç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması
  vAktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması
  vÜlkenin savunma gücünün azalması
  vSosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması

  SORU-6- New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili
  olmuştur?

  New York'un caddelerinden biri olan Wall Street dünyanın bir numaralı finans merkezi olması dünyanın en kalabalık yerleşim bölgelerinden biri olması ticaret ve sanayinin olduğu kadar eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yoğunlaştığı bir yerleşim merkezi olmasıdır.
  ABD'nin eski başkenti olması ABD'nin ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri sivil toplum örgütleri ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanması

  SORU-7- Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımalarını
  belirleyiniz.

  Çalışan nüfus azalır bağımlı nüfus artar sosyal güvenlik sistemi çökme noktasına gelirdevletin vergi gelirleri azalır Tasarruflar azalırKişi başına düşen gelir azalırEğitim ve sağlık hizmetleri yetmezSosyal sorunlar artarÜretim azalır Devletin giderleri artarÜlke kalkınmasına daha az kaynak ayrılabilirDengesiz beslenme sorunu ortaya çıkarİç ve dış göçler artar.

  SORU-8- Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara neden
  olur?

  Tasarruflar azalırKişi başına düşen gelir azalırüretimin azalması devletin yatırım giderlerinin artmasına yol açar.Ülke nüfusu dinamik yapısını kaybeder buda yatırımlar için olumsuz sonuçlar doğurur.
  Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması) Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalmasıAktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması Ülkenin savunma gücünün azalmasıSosyal güvenlik sisteminde sorunların ortaya çıkması devletin vergi gelirleri azalır

  SORU-9- Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi özellikler
  etkili olmuştur?

  Özellikle Kuzey Yarımkürede ve Orta Kuşakta (300-600) kurulmuştur.Sanayiticaret
  ve ulaşımın geliştiği alanlarda büyük şehirler kurulmuştur.Sanayi Devriminden sonraki dönemlerde sanayileşen yerlerde çok büyük şehirler ortaya çıkmıştır.Özellikle ticaretsanayiliman ve siyasi fonksiyonlar etkili olmuştur.

  SORU-10- Ölüm oranı nüfus patlaması nüfus planlaması nüfus politikası aktif nüfus
  demografik şişme kavramalarını açıklayınız.

  Ölüm Oranı: Genel olarak genelde yıllık hesaplanan her 1000 kişi başına
  ölümlerin sayısının oranıdır.

  Nüfus Patlaması: Bir ülkede ölüm oranlarının düşmesi doğumların artması ve şehrin özelliklerinden dolayı yoğun göçlerle nüfusun büyük hızla çoğalmasıdır.

  Nüfus Planlaması:Ülke öz kaynakları doğrultusunda ülkelerin uygulamış oldukları nüfusu kontrol altında tutmaya yönelik politikalara denir.

  Nüfus Politikası:Nüfus artış hızını azaltmak ya da arttırmak veya nüfusun
  niteliklerini arttırmak için devletler tarafından yapılan çalışmaların tümüne
  nüfus politikası denir.

  Aktif nüfus: 15- 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus
  denilmektedir.Çalışanlar ve iş arayanlar bu nüfus içinde yer alır.

  Demografik Şişme: Kentlerin sanayi ekonomik kültürel özelliklerini
  gerçekleştirmeden aşırı nüfuslanarak büyümesidir.Şanlı Urfa ve Diyarbakır’ın
  terör nedeniyle göç edenlerce nüfusunun artması

  SORU-11- Japonya'da nüfus artışını teşvik eden nüfus politikaları uygulansa da nüfus
  artışı istenen düzeyde değildir. Bunun nedenlerini açıklayınız.

  Japonya’nın gelişmiş bir ülke olmasıdır.Gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür.doğum oranlarının düşük olmasının nedenleri: sanayileşme ve
  kentleşmekadının çalışma hayatındaki yerini almasıeğitim düzeyinin artmasırefah düzeyinin artmasıdoğum kontrolü ve evliliklerin geç yaşlarda yapılmasıdır.

  SORU-12- Aşağıdaki piramitte Japonya'nın 1955- 2015(tahminî)yılları arasındaki nüfus
  değişimi gösterilmiştir.Bu değişimin gerçekleşmesi için Japonya nasıl bir nüfus
  politikası uygulamış olabilir?

  Özellikle 1950 yılından sonra nüfus artış hızını azaltıcı bir politika uygulamıştır.1980 -1990 yılına kadar

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.


  SORU-1-Şehirsel fonksiyonlar sanayi ulaşım ticaret liman kültür turizm ve
  eğitimdir.

  SORU-2-Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler fonksiyonel özellikleri
  Nüfusu ve etki alanlarının genişliğidir.

  SORU-3-Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı küresel
  çaptadır.

  SORU-4-Amsterdam'ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan
  fonksiyonu Önemli bir liman özelliği göstermesidir.

  SORU-5-NairobiBaküDiyarbakır şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip ikenRomaMekkeLondra gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.

  SORU-6-New York'un küresel çapta etki alanı oluşturmasında Finans merkezi olması ticari siyasi ve ekonomik fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur.

  SORU-7-Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin
  nüfusu ve fonksiyonel özellikleri etkilidir.

  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

  SORU-1-Aşağıdaki şehirlerden hangisi iktisadi fonksiyonlarına göre şehirler
  sınıflandırması içinde yer almaz?
  A)Tarım B)Liman C)ulaşım D)Maden E)Askerî

  SORU-2-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdır?
  A)Şam B)Tokyo C)Paris D)Londra E)New York

  SORU-3-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde küresel bir etkiye
  sahiptir?
  A)Marsilya B)Zürih C)Milano D)Moskova E)Mekke

  SORU-4-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman şehri değildir?
  A)Amsterdam B)Marsilya C)İstanbul D)İskenderiye E)Varşova

  SORU-5-Nüfus özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinin
  nüfusunu artırıcı politika izlemesi daha uygundur?
  A)Almanya B)Çin C)Hindistan D)Türkiye E)Endonezya

  SORU-6-Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce sahiptir?
  A)Manila B)Mekke C)La Paz D)Lizbon E)Mogadişu

  SORU-7-Herhangi bir yerleşmenin merkez hâline gelmesi ve etki alanını
  genişletmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

  A)Tarım B)Ulaşım C)Ticaret D)Nüfus E)Endüstri

  SORU-8-New York'un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel
  özelliklerinden hangisi daha etkilidir?

  A)Ulaşım B)Ticaret C)Tarım D)Maden E)Sanayi

  SORU-9-Nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan
  yatırımlar artmakta buna bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır.
  Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kalkınma süresinin en uzun olması beklenir?

  A)Bulgaristan B)Fransa C)Finlandiya D)Afganistan E)Kanada

  SORU-10-Bir ülkede nüfus artış hızının azalması sonucunda aşağıdakilerden
  hangisinin meydana gelmesi beklenemez?
  A)İşsizlik oranının azalması
  B)İç ve dış göçlerin artması
  C)Kalkınma hızının artması
  D)Genç nüfus oranının azalması
  E)Doğal kaynakların tüketiminin azalması

  SORU-11-Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörlerden biri
  değildir?
  A)Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi
  B)Aile planlaması
  C)Savaşların artması
  D)Bebek ölüm oranlarının artması
  E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması

  SORU-12-Nüfus artış hızının düşürülmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi daha etkili ve kalıcıdır?
  A)Az çocuklu ailelere vergi muafiyeti
  B)Çok sayıda hastane ve okul yapılması

  C)Doğum kontrolünün yaygınlaştırılması
  D)Küçük yaşta evliliklerin teşvik edilmesi
  E)İç göçlerin teşvik edilmesi

  SORU-13-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı farklı bir nedene bağlıdır?

  A)Marsilya B)Amsterdam C)İstanbul D)Rotterdam E)Paris

  SORU-14-Nüfus artış hızının artması aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun
  oluşturmaz?

  A)Hindistan B)Fransa C)Pakistan D)Mısır E)Çin

  11. SINIF SAYFA 50 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI Mal ve hizmetlerin sağlanmasıdır.
  ÜRETİM

  Mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşmasıdır.
  DAĞITIM
  Mal ve hizmetlerin kullanımıdır.
  TÜKETİM


  Kitabınızdaki kavram haritasını inceleyerek doğal unsurların üretim tüketimdağıtım faaliyetleri üzerine etkisinin nasıl olduğunu değerlendiriniz.
  Üretim tüketim dağıtım etkinlikleri birçok faktörden etkilenir.Bunlar sanayi tesisi için yer seçimisu  iklim ve yer şekilleridir.
  Ham maddenin bozulabilir olduğu yerlerde tesisler genellikle ham madde kaynağına yakındır veya kolay ulaşabilecek bir yerdedir.
  Örneğin konserve tesisleri çoğu kez meyve ve sebze yetiştirilen bölgelerde
  kurulur.Üretim etkisi

  Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır.
  Kâğıt ve demir-çelik sanayisi ile termik ve nükleer santraller gibi
  tesislerde de su büyük önem taşır. (üretime etkisi)

  Su büyük önem taşır bu noktada suyun varlığı miktarı yada yokluğu kurulacak tesis üzerinde etki oluşturarak üretim ve beraberinde üretilecek ürünün dağıtım ve tüketimine etkide bulunur.

  İklim bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir. Ham
  madde olarak tarımsal ürünlerin kullanıldığı tesisler iklim koşullarının bu
  maddeleri etkilemesi nedeniyle dolaylı yoldan etkilenir. Bazı tesisler üzerinde
  ise doğrudan etkiye sahiptir. Uçak sanayi üzerine etkisi doğrudandır.

  Gemi tezgâhları da iklimden doğrudan etkilenir. Şiddetli soğuklarda gemi inşa
  faaliyetlerinin durması yazın sıcakta demir-çelik aksamının ısınması çalışma
  koşullarını güçleştirir. (üretime etkisi)

  İklim koşulları çalışanlar üzerinde de etkilidir. Şiddetli sıcaklar verimi
  düşürürken şiddetli soğuklar ısıtma sorunu nedeniyle maliyeti arttırır.

  Yer şekilleri ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim dağıtım ve
  tüketim faaliyetlerini de etkiler. Ham maddenin gerek işleneceği tesise
  götürülmesi gerekse mamul ürünün tüketiciye sunulabilmesi ulaşımla
  bağlantılıdır. Kara yolları ve demir yolları güzergâhları yer şekillerinden
  etkilenir.

  Enerji hatlarının güzergâhları dikkatli seçilmeli veya bu hatlar yer altına
  gömülmelidir. Bu da yer şekilleri ve iklimle ilgilidir. Hidroelektrik enerji
  için uygun yer şekilleri ve su potansiyeli gerekmektedir.

  Yer şekilleri iklim ve su kaynakları bitki örtüsünün gelişmesinde etkili
  olur.

  Bitki örtüsü tarımsal hammadde kaynaklarının ortaya çıkması üzerinde etkili
  olarak üretimi etkiler.

  İklim şartları dağıtımı da etkiler. Kar yağışları don olayları gibi iklim
  olayları dağıtımında aksamasına neden olur.

  Yer şekilleri ise ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkilemiş olur.Uygun ulaşım koşulları hem üretilen ürünün rahatça mevcut pazarlara taşınmasına sebeb olarak maliyeti düşürür tüketimi destekler.

  Sonuç olarak mevcut sanayi kollarının gerek yer seçimi gerekse üretim miktarı bunun pazarlara taşınması ve tüketilmesinde iklimsuyer şekilleri doğrudan yada dolaylı etkide bulunur.Dönem dönem üretimi destekleyici özellik gösterebilir dönem dönem şartları zorlaştırabilir…Unutulmamalıdır ki üretim dağıtım ve tüketim bozulmaz bir halkadır.Tüketimdeki artış direk üretimi etkiler bu iki etkenin oluşmasında dağıtım koşullarıda önemli rol oynar ürettiğinizi dağıtamazsanız tüketim miktarı azalır talep gelmediği içinde üretim düşer.
  11.Sınıf, Coğrafya, Kitabı Tüm, Cevapları

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun