11. Sınıf Coğrafya Sayfa 32-33-35-38-46-50-80-81-83-85-86 Etkinlik Çalışması Cevapları

Posted on
 • 29 Aralık 2012 Cumartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler: • 11. Sınıf Coğrafya Sayfa 32-33-35-38-46-50-80-81-83-85-86 Etkinlik Çalışması Cevapları  11. Sınıf Coğrafya Sayfa 32-33 Etkinlik Çalışması Cevapları  Kitabınızda bazı ülkelerin 2006 yılına ait nüfus piramitleri verilmiştir.Bu piramitlerden ve ön bilgilerinizden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.  SORU-1-Piramitler arasındaki farklılıklar nelerdir?  Piramitlerde ülke nüfusları,doğum oranları,ölüm oranları cinsiyet yapısı,nüfusun yaş yapıları farklılık göstermektedir.  SORU-2-Piramitlerden hangisi nüfusu hızla azalan bir ülkeyi göstermektedir.  Piramitlerde özellikle Japonya nüfusu hızla azalan özellik gösteriyor .Gelişmiş bir ülke olmasından kaynaklı olarak doğum oranların düşmesi uygulanmış nüfus politikaları da bunda etkili olmuştur.Ilk olarak nüfusu desteklemiş artış oranı %2 ye çıkmış 1948 de azaltıcı politika uygulamış ve artış oranını %1 e düşürmüş.1990 lara gelince artış oranı iyice azalmış arttırmaya yönelik politika uygulasa da başarılı olamamıştır..

  SORU-3-Ülkelerden hangisinin nüfusu hızla artmaktadır?  Endonezya ‘da hızlı nüfus artışı görülmektedir taban genişlemektedir.Doğum oranları yüksektir .Gelişmekte olan bir ülkedir.Eğitim seviyesi yeteri düzeyde değildir ,aile planlaması çalışmaları yetersizdir.Ayrıca ülkede sağlık hizmetlerinin gelişme göstermesi çocuk ölümlerini de azaltarak artışa katkıda bulunur.  SORU-4-Endonezya nüfus planlaması yoluyla ülkesinde sanayileşme ve kentleşmenin önünde giden artışı azaltarak işsizlik sorununu çözmeyi,bağımlı nüfus oranını azaltmayı ,eğitim sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeyi amaçlamaktadır.  Japonya ise arttırıcı politikalar uygulayarak yaşlanan nüfusunu doğum oranlarını arttırarak dinamizm kazandırmayı amaçlıyor.Mevcut gelişimine yönelik yapacağı yatırımlara için gerekli genç dinamik nüfus sağlamak istiyor  SAYFA 33 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Kitabınızda ki grafikte Japonya'nın 2005 yılına kadar belirlenmiş ve 211 yılına kadar tahmini nüfusu verilmiştir.Buradan hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız.  SORU-1-1970 yılında Japonya nüfusu ne kadardır?  100,2 milyon  SORU-2-Hangi yıldan itibaren nüfus artış hızında düşüş tahmin edilmektedir.Bu düşüşün ardındaki sebebler hakkında neler söylenebilir?  Yaklaşık 2020 yıllarda düşüş eğilimi beklenmektedir.Gelişmiş ülke olmasından dolayı doğum oranları düşük ,kadının iş hayatındaki rolü fazla eğitim seviyesi yüksektir.Gelişmiş ülke olmasının getirdiği sosyal yapı bunu destekler.  SORU-3-1920 yılından günümüze kadar olan zaman aralığını nüfus değişimini yorumlayınız.  1920 yılından itibaren hızlı bir nüfus artışı mevcut ancak 1940 -1950 arası dönem 2. dünya savaşını nedeniyle azalma göstermiş.1980 li yıllara kadar kısmen artış devam ediyor ancak sonrasındaki artış önceki dönemlere oranla azalma gösteriyor.  LISE 3. SINIFLAR SAYFA 34-35- ETKINLIK ÇALIŞMALARI  Aşağıdaki tabloda Japonya'nın yıllara göre yaş gurupları dağılımı verilmiştir.Buradan hareketle Japonya'nın ileride ne gibi sorunlar yaşayabileceğini nedenleriyle birlikte söyleyiniz.  Tablo incelendiğinde Japonya'nın nüfus artış oranının azaldığı görülmektedir.Doğum oranlarının azalmasıyla paralel olarak genç nüfus oranında düşme yaşlı bağımlı nüfus oranında artma gözlenmektedir.Ileriki dönemlerde yapılan yatırımları desteklemek amaçlı genç ve dinamik nüfusun azalması Japonya için sıkıntı oluşturacak yine bağımlı yaşlı nüfusun artması da Japon ekonomisini olumsuz etkileyecektir.Nüfus artışının giderek düşmesi ileriki dönemde Japon nüfusunun azalmasına sebeb olacak nüfus kendini yenileyemeyecek ve dinamizmini kaybedecektir.  11.SINIF SAYFA 35 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Kitabınızda 1950 den 1999 a kadar Fransa'nın nüfusu kaydedilen gelişmeler verilmiştir.Buradan hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.  SORU-1-Fransa'nın nüfusu hangi dönemlerde en fazla artış göstermişitr.  En fazla artış dönemi 1960-1969 yılları arasındaki dönemdir.Tablo incelendiğinde bu dönemde doğal artışla beraber göç dalgası etkilidir.  SORU-2-Nüfusun değişmesinde göçlerin etkisi nasıl olmuştur.  Fransa ve çeşitli Avrupa ülkeleri 2. dünya savaşından sonra ortaya çıkan iş gücü eksikliğini gidermek için 1960 dan yaklaşık 1970 li yıllara kadar ülkelerine işçi göçü almıştır.Bu dönemde gerek işçi göçü gerekse bu göçle beraber ülke nüfus yapısının değişmesi doğurganlığı etkilemiş ve doğal nüfus artışı göçle beraber ön plana çıkmıştır.

  11.SINIF SAYFA 38 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Kitabınızdaki haritadan grafikten ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  SORU-1-Şehirleşme en hızlı hangi dönemde gerçekleşmiştir?

  Biraz eskiye gidersek 1848 sanayi sanayi inkilabı ile başlangıç gösteriyor.Sonrasında ise 1950-1960 dan sonra ağırlık kazanıyor.  Haritaya bakıldığında özellikle yeşil noktaların ağırlık kazandığı görülmektedir.Buda bize şehirleşmenin beraberinde nüfus artışını da getirdiğinden 10 milyon üstü şehirlerde artış görülmektedir.Yaklaşık olarak 1990 sonrası 2000 li yıllarda şehirleşme hız kazanmıştır.

  SORU-2-Şehirlerin hızlı gelişmesinde hangi faktörler etkili olmuştur.”

  Coğrafi konum özellikleri,ulaşım,sanayi faaliyetlerinin gelişme göstermesi bu süreci hızlandırmıştır.  SORU-3- 2030 yılında şehirlerin nüfus gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz.?  Şehirleşmeye bağlı sanayi devrimiyle başlayan süreç 1950-1960 lı yıllar sonrasında 2000 li yıllarda gelişimini devam ettirmektedir.Bu süreç 2030 lu yıllarda da mevcut teknolojik ve bilimsel gelişmeler hızlı şehirleşme,şehirlerdeki yaşam standartlarının çekiciliği ile başlayan göç hareketi ve nüfus artışı bu yıllarda da artış göstererek devam edecektir.

  SORU-4-Haritada nüfusu 10 milyonu aşan şehirlerin ağırlıklı olarak güneydoğu Asya da yoğunluk kazanmasının sebebi nedir.  Dünya nüfusunun büyük bir bölümü uygun yasama koşulları taşıyan ılıman iklim kuşağında toplanmıştır.

  Güney Doğu Asya Muson Asyası: Asya kıtasının güney ve güneydoğusundaki ülkeleri kapsayan bu bölgede, bol yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay tarımı önem taşır. Dünya'nın en kalabalık ülkeleri olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan bu bölgede bulunmaktadır. ( tarım) Japonya: Sanayileşmenin ve kısmen madenciliğin etkisiyle sık nüfuslanmıştır.Önemli bir Pazar alanı oluşturur.  11.SINIFLAR SAYFA 46 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Etkinlik-1

  SORU-1-Aşağıdaki dünya haritası üzerinde verilen şehirleri sembollere uygun olarak

  işaretleyiniz.  New York-Küresel etki gösterir.

  Londra-Küresel etki gösterir

  Kudüs-Küresel etki gösterir

  Amsterdam-Küresel etki gösterir

  Kütahya-Yerel etki gösterir

  Yeni Delhi-Bölgesel etki gösterir

  Milano-Küresel etki gösterir

  Nairobi-Bölgesel etki gösterir

  Hong Kong-Küresel etki gösterir

  SORU-2-Işaretlediğiniz şehirlerin etkilerinin neler olduğunu sınıfta tartışınız.  New York dünya finas merkezi özelliği gösterir beraberinde ekonomi ve ticaretin merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir.  Londra ekonomi ve ticaretin bir diğer merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir.  Amsterdam, Hollanda'nın başkenti olmasının yanında önemli bir liman şehri ve

  ticaretin bir başka küresel merkezidir. Ayrıca siyasi platformda birçok uluslar arası kuruluşun

  merkezidir.  Milano Italya''nın sanayi ve ticaret başkentidir.beraberinde kültürel fonksiyonlar ve ekonomik fonksiyonlardan ticaret ön plandadır.  Kütahya'da sanayi, tarım ve ticaret gelişmiştir ve etki alanı

  yereldir.  Kudüs 3 din için de kutsal olan bir merkezdir.  Nairobi,Kenya'nın başkentidir.  Yeni Delhi, Hindistan'ın başkentidir.Bölgenin ekonomi ve yerleşme merkezidir.  Hong Kong , Asya-Pasifik bölgesindeki önemli finans, ticaret ve ulaşım merkezi konumundadır.  Etkinlik-2  SORU-1-Aşağıdaki tabloda Hamburg şehrinin bulunduğu ülke, etki alanı ve etkin

  fonksiyonu verilmiştir.

  Siz de diğer şehirlerin bulunduğu ülkeyi, etki alanını ve fonksiyonunu tespit

  ediniz (Bazı şehirler birden fazla fonksiyonu ile ön plana çıkabilir).  Yoruma açık bir tablo ufak tefek farklılıklar olabilir  SORU-2-Şehirlerin farklı fonksiyonlar kazanmasında etkili olan faktörleri

  yorumlayınız.

  Şehirlerin farklı fonksiyonlar kazanmasında şehrin coğrafi konumu,

  nüfusu,ekonomik,siyasi,kültürel ve dini özellikleri etkili olmuştur.  Istanbul'un Istanbul boğazında bulunması,Türkiye'nin en önemli limanı

  olması,Hristiyan'lar için kutsal yerlerin bulunması,  Londra'nın başkent olması,küresel finans merkezlerinden biri olması,Tarihi eserlerin bulunması ve sanatsal faaliyetlerin gelişmiş olması,  Roma'nın başkent olması, Vatikan'ın Roma'da yer alması,ticaretin gelişmiş olması, Tarihi eserlerin bulunması ve sanatsal faaliyetlerin gelişmiş olması,  Moskova'nın Dünya'nın büyük devlerinden biri olan Rusya ve B.D.T'nin merkezi olması,  Kudüs'ün 3 din için de kutsal olan bir merkez olması,  Hamburg'un Almanya ve Avrupa'nın en önemli limanlarından biri olması,  Los Angeles'in Amerikan sinemasının merkezi olması,  Mexico City'nin Meksika'nın başkenti olması,  Kahire'nin Mısır'ın başkenti olması,  Jakarta'nın Endonezya'nın başkenti olması,önemli bir ticaret ve liman şehri

  olması,  Bakü'nün Azerbaycan'ın Başkenti olması ve mevcut enerji kaynakları ,

  Delhi'nin Hindistan'ın başkenti ve ekonomik merkez olması.  11.SINIFLAR SAYFA 47 ÖLÇME DEÄžERLENDIRME SORULARI  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.  SORU-1- Çin'de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?  Nüfusu önceleri bir güç olarak görmektelerdi.1953 yılında nüfusu 583 milyon olduğunu gördü. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıktığı için resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlanmıştır.Çin'de bu politika şehirlerde sıkı sıkıya uygulanmış ve kırsal kesimde iki kız çocuğa izin verilmiştir. Çin'de kırsal kesimde yaşayıp tek erkek çocuğu veya iki kız çocuğu olan ailelere anne, baba 60 yaşını geçtiklerin de yılda 75 dolara denk gelecek bir maaş bağlanmaktadır.Çin nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uygulamaktadır.

  SORU-2- Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?  Doğumlar,Ölümler(Savaşlar,salgın hastalıklar,doğal afetler),Göçler,Sınırların değişmesi  SORU-3- Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.  Genç nüfus bir ülke için avantajdır ancak ülkenin ekonomik yapısı bu nüfusu kaldırabilecek yapıda ise.Ülkenin öz kaynakları ülke nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsa genç nüfus yatırımları destekleyen üretken rekabeti arttıran bir rol oynar.Aksi takdirde bir ülke için çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara yol açar.  SORU-4- Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?  Roma; Siyasi ,dini ve kültürel anlamda çok gelişen bir kenttir. Roma, dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden olsa gerek "Dünyanın başkenti" unvanına layık görülmüştür. Roma Imparatorluğu'nun başkenti idi.Bundan dolayı yalnızca imparatorluğun sınırları içerisinde kalan yerleri değil dünyanın büyük kesimini siyasi ve dini olarak etkisi altına almıştır. 1870' te Birleşik Italya'nın başkenti olmuştur.Siyasi, dini ve kültürel odak noktası olarak çok hızlı bir büyüme sürecine girmiştir.Roma, Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan'ı içine aldığından çift başkent rolüne de sahiptir. Vatikan bağımsız bir bütünlük halinde işlev görmektedir ve küresel etkisi Italya'dan çok daha büyüktür.  SORU-5- Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?  Olumlu Sonuçları

  Kişi başına düşen gelirin artması

  Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi

  Işsizliğin azalması

  Köyden kente göçün azalması

  Sosyal sorunların azalması

  Tasarrufların artması

  Tüketimin azalması

  Devletin giderlerinin azalması

  Ülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi  Olumsuz Sonuçları  Cinsiyet dengesizliği

  Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması)

  Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması

  Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması

  Ülkenin savunma gücünün azalması

  Sosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması  SORU-6- New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili

  olmuştur?  New York'un caddelerinden biri olan Wall Street, dünyanın bir numaralı finans merkezi olması, dünyanın en kalabalık yerleşim bölgelerinden biri olması, ticaret ve sanayinin olduğu kadar eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yoğunlaştığı bir yerleşim merkezi olmasıdır.

  ABD'nin eski başkenti olması, ABD'nin ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanması,  SORU-7- Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımalarını

  belirleyiniz.  Çalışan nüfus azalır, bağımlı nüfus artar, sosyal güvenlik sistemi çökme noktasına gelir,devletin vergi gelirleri azalır, Tasarruflar azalır,Kişi başına düşen gelir azalır,Eğitim ve sağlık hizmetleri yetmez,Sosyal sorunlar artar,Üretim azalır, Devletin giderleri artar,Ülke kalkınmasına daha az kaynak ayrılabilir,Dengesiz beslenme sorunu ortaya çıkar,Iç ve dış göçler artar.  SORU-8- Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara neden

  olur?  Tasarruflar azalır,Kişi başına düşen gelir azalır,üretimin azalması, devletin yatırım giderlerinin artmasına yol açar.Ülke nüfusu dinamik yapısını kaybeder buda yatırımlar için olumsuz sonuçlar doğurur.

  Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması), Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması,Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması, Ülkenin savunma gücünün azalması,Sosyal güvenlik sisteminde sorunların ortaya çıkması, devletin vergi gelirleri azalır,  SORU-9- Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi özellikler

  etkili olmuştur?  Özellikle Kuzey Yarımkürede ve Orta Kuşakta (300-600) kurulmuştur.Sanayi,ticaret

  ve ulaşımın geliştiği alanlarda büyük şehirler kurulmuştur.Sanayi Devriminden sonraki dönemlerde sanayileşen yerlerde çok büyük şehirler ortaya çıkmıştır.Özellikle ticaret,sanayi,liman ve siyasi fonksiyonlar etkili olmuştur.  SORU-10- Ölüm oranı, nüfus patlaması, nüfus planlaması, nüfus politikası, aktif nüfus,

  demografik şişme kavramalarını açıklayınız.  Ölüm Oranı: Genel olarak, genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına

  ölümlerin sayısının oranıdır.  Nüfus Patlaması: Bir ülkede ölüm oranlarının düşmesi, doğumların artması ve şehrin özelliklerinden dolayı yoğun göçlerle nüfusun büyük hızla çoğalmasıdır.  Nüfus Planlaması: Ülke öz kaynakları doğrultusunda ülkelerin uygulamış oldukları nüfusu kontrol altında tutmaya yönelik politikalara denir.  Nüfus Politikası: Nüfus artış hızını azaltmak ya da arttırmak veya nüfusun

  niteliklerini arttırmak için devletler tarafından yapılan çalışmaların tümüne

  nüfus politikası denir.  Aktif nüfus: 15- 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus

  denilmektedir.Çalışanlar ve iş arayanlar bu nüfus içinde yer alır.  Demografik Şişme: Kentlerin sanayi, ekonomik, kültürel özelliklerini

  gerçekleştirmeden, aşırı nüfuslanarak büyümesidir.Şanlı Urfa ve Diyarbakır'ın

  terör nedeniyle göç edenlerce nüfusunun artması  SORU-11- Japonya'da nüfus artışını teşvik eden nüfus politikaları uygulansa da nüfus

  artışı istenen düzeyde değildir. Bunun nedenlerini açıklayınız.  Japonya'nın gelişmiş bir ülke olmasıdır.Gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür.doğum oranlarının düşük olmasının nedenleri: sanayileşme ve

  kentleşme,kadının çalışma hayatındaki yerini alması,eğitim düzeyinin artması,refah düzeyinin artması,doğum kontrolü ve evliliklerin geç yaşlarda yapılmasıdır.  SORU-12- Aşağıdaki piramitte Japonya'nın 1955- 2015(tahmini)yılları arasındaki nüfus

  değişimi gösterilmiştir.Bu değişimin gerçekleşmesi için Japonya nasıl bir nüfus

  politikası uygulamış olabilir?  Özellikle 1950 yılından sonra nüfus artış hızını azaltıcı bir politika uygulamıştır.1980 -1990 yılına kadar  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

  SORU-1-Şehirsel fonksiyonlar sanayi, ulaşım ,ticaret, ,liman, kültür, turizm ve

  eğitimdir.  SORU-2-Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler fonksiyonel özellikleri

  Nüfusu ve etki alanlarının genişliğidir.  SORU-3-Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı küresel

  çaptadır.  SORU-4-Amsterdam'ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan

  fonksiyonu Önemli bir liman özelliği göstermesidir.  SORU-5-Nairobi,Bakü,Diyarbakır şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip iken,Roma,Mekke,Londra gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.  SORU-6-New York'un küresel çapta etki alanı oluşturmasında Finans merkezi olması, ticari, siyasi ve ekonomik fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur.  SORU-7-Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin

  nüfusu ve fonksiyonel özellikleri etkilidir.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.  SORU-1-Aşağıdaki şehirlerden hangisi iktisadi fonksiyonlarına göre şehirler

  sınıflandırması içinde yer almaz?

  A)Tarım B)Liman C)ulaşım D)Maden E)Askeri  SORU-2-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdır?

  A)Şam B)Tokyo C)Paris D)Londra E)New York  SORU-3-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde küresel bir etkiye

  sahiptir?

  A)Marsilya B)Zürih C)Milano D)Moskova E)Mekke  SORU-4-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman şehri değildir?

  A)Amsterdam B)Marsilya C)Istanbul D)Iskenderiye E)Varşova  SORU-5-Nüfus özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinin

  nüfusunu artırıcı politika izlemesi daha uygundur?

  A)Almanya B)Çin C)Hindistan D)Türkiye E)Endonezya  SORU-6-Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce sahiptir?

  A)Manila B)Mekke C)La Paz D)Lizbon E)Mogadişu  SORU-7-Herhangi bir yerleşmenin merkez haline gelmesi ve etki alanını

  genişletmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?  A)Tarım B)Ulaşım C)Ticaret D)Nüfus E)Endüstri  SORU-8-New York'un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel

  özelliklerinden hangisi daha etkilidir?  A)Ulaşım B)Ticaret C)Tarım D)Maden E)Sanayi  SORU-9-Nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan

  yatırımlar artmakta, buna bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır.

  Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kalkınma süresinin en uzun olması beklenir?  A)Bulgaristan B)Fransa C)Finlandiya D)Afganistan E)Kanada  SORU-10-Bir ülkede nüfus artış hızının azalması sonucunda aşağıdakilerden

  hangisinin meydana gelmesi beklenemez?

  A)Işsizlik oranının azalması

  B)Iç ve dış göçlerin artması

  C)Kalkınma hızının artması

  D)Genç nüfus oranının azalması

  E)Doğal kaynakların tüketiminin azalması  SORU-11-Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörlerden biri

  değildir?

  A)Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi

  B)Aile planlaması

  C)Savaşların artması

  D)Bebek ölüm oranlarının artması

  E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması  SORU-12-Nüfus artış hızının düşürülmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi daha etkili ve kalıcıdır?

  A)Az çocuklu ailelere vergi muafiyeti

  B)Çok sayıda hastane ve okul yapılması

  C)Doğum kontrolünün yaygınlaştırılması

  D)Küçük yaşta evliliklerin teşvik edilmesi

  E)Iç göçlerin teşvik edilmesi  SORU-13-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı farklı bir nedene bağlıdır?  A)Marsilya B)Amsterdam C)Istanbul D)Rotterdam E)Paris  SORU-14-Nüfus artış hızının artması aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun

  oluşturmaz?  A)Hindistan B)Fransa C)Pakistan D)Mısır E)Çin  11. SINIF SAYFA 50 ETKINLIK ÇALIŞMALARI Mal ve hizmetlerin sağlanmasıdır.

  ÜRETIM  Mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşmasıdır.

  DAÄžITIM

  Mal ve hizmetlerin kullanımıdır.

  TÜKETIM  Kitabınızdaki kavram haritasını inceleyerek doğal unsurların üretim ,tüketim,dağıtım faaliyetleri üzerine etkisinin nasıl olduğunu değerlendiriniz.

  Üretim tüketim dağıtım etkinlikleri birçok faktörden etkilenir.Bunlar sanayi tesisi için yer seçimi,su , iklim ve yer şekilleridir.

  Ham maddenin bozulabilir olduğu yerlerde tesisler genellikle ham madde kaynağına yakındır veya kolay ulaşabilecek bir yerdedir.

  Örneğin, konserve tesisleri çoğu kez meyve ve sebze yetiştirilen bölgelerde

  kurulur.Üretim etkisi  Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır.

  Kağıt ve demir-çelik sanayisi ile termik ve nükleer santraller gibi

  tesislerde de su büyük önem taşır. (üretime etkisi)  Su büyük önem taşır bu noktada suyun varlığı miktarı yada yokluğu kurulacak tesis üzerinde etki oluşturarak üretim ve beraberinde üretilecek ürünün dağıtım ve tüketimine etkide bulunur.  Iklim, bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir. Ham

  madde olarak tarımsal ürünlerin kullanıldığı tesisler, iklim koşullarının bu

  maddeleri etkilemesi nedeniyle dolaylı yoldan etkilenir. Bazı tesisler üzerinde

  ise doğrudan etkiye sahiptir. Uçak sanayi üzerine etkisi doğrudandır.  Gemi tezgahları da iklimden doğrudan etkilenir. Şiddetli soğuklarda gemi inşa

  faaliyetlerinin durması, yazın sıcakta demir-çelik aksamının ısınması çalışma

  koşullarını güçleştirir. (üretime etkisi)  Iklim koşulları çalışanlar üzerinde de etkilidir. Şiddetli sıcaklar, verimi

  düşürürken şiddetli soğuklar ısıtma sorunu nedeniyle maliyeti arttırır.  Yer şekilleri, ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim, dağıtım ve

  tüketim faaliyetlerini de etkiler. Ham maddenin gerek işleneceği tesise

  götürülmesi gerekse mamul ürünün tüketiciye sunulabilmesi ulaşımla

  bağlantılıdır. Kara yolları ve demir yolları güzergahları yer şekillerinden

  etkilenir.  Enerji hatlarının güzergahları dikkatli seçilmeli veya bu hatlar yer altına

  gömülmelidir. Bu da yer şekilleri ve iklimle ilgilidir. Hidroelektrik enerji

  için uygun yer şekilleri ve su potansiyeli gerekmektedir.  Yer şekilleri, iklim ve su kaynakları, bitki örtüsünün gelişmesinde etkili

  olur.  Bitki örtüsü tarımsal hammadde kaynaklarının ortaya çıkması üzerinde etkili

  olarak üretimi etkiler.  Iklim şartları dağıtımı da etkiler. Kar yağışları, don olayları gibi iklim

  olayları dağıtımında aksamasına neden olur.  Yer şekilleri ise ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak üretim ,dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkilemiş olur.Uygun ulaşım koşulları hem üretilen ürünün rahatça mevcut pazarlara taşınmasına sebeb olarak maliyeti düşürür tüketimi destekler.  Sonuç olarak mevcut sanayi kollarının gerek yer seçimi gerekse üretim miktarı bunun pazarlara taşınması ve tüketilmesinde iklim,su,yer şekilleri doğrudan yada dolaylı etkide bulunur.Dönem dönem üretimi destekleyici özellik gösterebilir dönem dönem şartları zorlaştırabilirUnutulmamalıdır ki üretim ,dağıtım ve tüketim bozulmaz bir halkadır.Tüketimdeki artış direk üretimi etkiler bu iki etkenin oluşmasında dağıtım koşullarıda önemli rol oynar ürettiğinizi dağıtamazsanız tüketim miktarı azalır talep gelmediği içinde üretim düşer.  11.SINIFLAR SAYFA 78 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Kitabınızdaki resimde küçük menderes ovasının bir kısmının resmi verilmiştir.  SORU-1-Araziler hangi amaçla kullanılmıştır ve bunun üzerinde yer şekilleri nasıl etkili olmuştur.

  Resimlere bakıldığında genel bilgilerimizden de faydalanarak bölgenin horst ve graben alanlarından oluştuğunu söyleyebiliriz.Bu bölge özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğunluk kazandığı toprak ve iklim özelliklerine sahiptir.Genel olarak tarımsal faaliyetlerin ön plana çıktığı beraberinde tarıma dayalı yer yer sanayi tesislerinin bulunduğu yerleşmeler gözlenmektedir.Yamaçlara doğru yerleşmeler görülmekle birlikte yayılım verimli tarım arazilerine doğrudur.Yer şekilleri bunda önemli bir etkendir.Horst alanlar yükselti ve engebe şartlarından dolayı yerleşmeleri horstlar arasında kalan bölgelere yönlendirmiştir.  SORU-2-Arazilerin gelecekteki muhtemel kullanımı ile ilgili senaryolar oluşturunuz.  Arazilerin gelecekte kullanımı ile ilgili olarak hızlı nüfus artışı ve insanların barınma ihtiyaçları için konut yapımı ve diğer ihtiyaçları için üretim tesislerinin kurulması gelecekte mevcut tarımsal alanların iyice daralmasına yol açacaktır.Insanlar bir noktadan sonra tarımsal faaliyetlerin önemini kavradığı noktada yerleşmeler yamaç bölgelere kullanım alanı olarak ölü noktalara kayabilir tarımsal alanlar korunmaya çalışılabilir.  11.SINIF SAYFA 79-80-81 ETKINLIK ÇALIŞMALARI  Sektörlerin ülke ekonomisi içerisindeki oranı gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir.Geri kalmış ülkelerde tarım sektörü ülke ekonomisi içinde önemli bir yer tutarken hizmet ve sanayi geri plandadır.Gelişmiş ülkelerde ise durum tersidir.  Kitabınızdaki grafiklerden ve bilgilerden faydalanarak Türkiye'nin gelişmişlik düzeyini tartışınız.

  SEKTÖRLER

  %65,5 HIZMET

  %24,4 TARIM

  %10,1 SANAYI  Burada belirtilen değerler sektörlerin ekonomiye katkılarıdır.Her ne kadar tarım sektörünün ekonomiye katkısı az gibi gözükse de tarımda çalışan kişi sayısı çok tur.Sanayi sektöründe çalışan kişi sayısı ise azdır.Buradaki dağılım ülkemizin tarım toplumundan kurtulup sanayi ve hizmet sektörüne geçiş sürecinin yansıtıldığı yani gelişmekte olan bir ülke yapısı olduğunu göstermektedir.

  SAYFA 80 ETKINLIK PANO ÇALIŞMASI /1  Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin coğrafi konumu ile ilgili bazı faktörler ve bu faktörlerden bir tanesinin ekonomiye katkısı açıklanmıştır. Siz de diğer faktörlerin etkisini tablodaki boşluklara yazınız.  Coğrafi konum özellikleri Ekonomiye katkısı  Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve boğazlara sahip olması:Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olmasından dolayı hinterlandı çok iyi limanlara sahiptir.Bu özelliği uluslar arası ticaret faaliyetlerinde ülkemize ciddi avantajlar sağlar.Karadeniz'e komşu ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki deniz ticareti boğazlar yoluyla yapılır ve böylece ülkemize stratejik önem kazandırır.Turizm yoluyla çeşitli gelirler elde edilir.  Önemli/stratejik enerji ve yer altı kaynaklarına sahip olması ve bu kaynaklar bakımından zengin ülkelere komşu olması:Enerji kaynakları aktarımı açısından son derece önemli stratejik bir noktadadır.Sanayi için gerekli olan hammadde ve enerji kaynaklarına kolayca erişilebilir.Komşu ülkelerin sahip olduğu petrol ve doğalgazın dünya pazarlarına ulaştırılmasında ülkemiz önemli bir yere sahiptir.  Farklı mevsimlerin yaşanması:Turizm faaliyetleri için önemli avantajlar sağlar.Buna bağlı olarak Ege ve Akdeniz kıyılarında plaj turizmi gelişirken yükseltinin kış sporları için uygun olduğu dağlarda ise kayak turizmi gelişir.Turizm açısından çeşitlilik sunması ülkemiz için ciddi bir avantajdır.  Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının birbirine en fazla yaklaştığı yerde olması:Kıtalar arası ulaşım bağlantılarının ülkemizden sağlanması gerek ekonomik gerekse kültürel açıdan ülkemize katkılar sağlar. Bu durum ülkemize stratejik açıdan önem kazandırır.Bu kıtalar arasındaki ulaşım bağlantısını ülkemiz kurar.  Doğu ve Batı medeniyetlerinin buluşma noktasında yer alması:Ülkemize kültür turizmi faaliyetleri açısından avantaj sağlar.Sahip olduğu bu özellik ülkemizde turizm açısından zenginlik sağlar.Kültürel kaynaşmaya yardımcı olur. Ülkemizde hem doğu hem de batı medeniyetlerine ait tarihi eserleri görebilmek mümkündür.  Bulunduğu bölgeye göre zengin su kaynaklarına sahip olması: Geleceğin en önemli kaynaklarından biri su olacaktır.Enerji kaynağı olarak ülkemiz hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından Avrupa'da 3. sıradadır. AyrıcaOrtadoğu'nun can damarı olan Fırat ve Dicle kaynaklarını ülkemizden alır ve bu durum ülkemizin stratejik önemini arttırmaktadır.Tarımsal faaliyetler üzerinde etkili olur.  11.SINIF SAYFA 80 ETKINLIK ÇALIŞMASI /2  Türkiye'nin 26 - 45 doğu boylamları ile 20 - 25 kuzey enlemleri arasında yer

  aldığını düşününüz. Bu yeri atlasınızdan tespit ederek aşağıdaki soruları

  cevaplandırınız.  1.Ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler bugünkünden farklı olur muydu?

  Sebebini belirtiniz?  Evet farklı olurdu.Çünkü iklim,toprak yapısı,denize göre konum,yükselti şartları,stratejik avantajlarımız ortadan kalkabilir yada değişirdi bizde mevcut konum özelliklerimize göre ekonomik faaliyetlerimizi belirlerdik  2.Bu konum Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkilerdi? Açıklayınız.  Ülkemizin matematik konumu belirtilen enlemler olduğunda Türkiye şu anki iklim özelliklerinden farklı özellikler gösterirdi.Iklim çeşitliliği ortadan kalkar buda ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğini olumsuz etkilerdi.Yine özel konum özelliklerimiz değişirdi bu noktada şu an ekonomik faaliyetlere yön veren konum avantajlarımızı kaybederdik.Enerji kaynakları geçiş noktasında olmaz ,Asya Avrupa'yı birbirine bağlamaz geçmişten gelen tarihsel kültür zenginliklerine sahip olamazdık.Bu özellikler birleştiğinde ekonomik faaliyetlerimizdeki çeşitlilik azalır yada değişirdi.  SAYFA 81 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Kitabınızdaki grafikte Türkiye arazisinin yükselti basamaklarına göre oranı

  verilmiştir. Ön bilgilerinizden ve atlasınızdan faydalanarak aşağıdaki soruları

  cevaplandırınız.  SORU-1-Türkiye arazisinin ne kadarında verimli bir şekilde tarım yapılabilir? Bu

  araziler Türkiye'nin nerelerinde yoğunlaşmıştır?  Kitabınızda bir üst paragrafta tarım yapılabilecek uygun alanlar için 500 m den az olan arazilerimizin daha uygun olduğu belirtilmiştir.Bu alanlar toplam arazimiz yalnızca % 16 sını meydana getirmektedir.Bu araziler Türkiye'nin kıyı bölgelerinde ve ülkemizin batısında yoğunlaşmıştır.  SORU-2-Türkiye'de arazinin ne kadarı, tarımda verimin azaldığı ve

  yerleşmenin zorlaştığı kuşakta yer alır?

  Bu araziler Türkiye'nin nerelerinde yoğunlaşmıştır?  1000 m nin üzerine çıkıldığında tarım da verim azalır ve yerleşme zorlaşır.Uygun düzlükler olsa bile çoğu kez iklim şartlarının elverişsizliği tarımda çeşitliliği engeller.

  Bu araziler toplam arazimizin %58 ini meydana getirmektedir. Bu alanlar ülkemizin

  Kuzey Anadolu dağları , Toros dağları ve Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır.  11.SINIF SAYFA 83/1/2 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin ekonomisini etkileyen iklim olaylarından birisi

  açıklanmıştır. Siz de diğer iklim olaylarının olumlu ve olumsuz etkisini

  tablodaki boşluklara yazınız.  Kar yağışlarının yoğun görülmesi:  Kış sporlarının gelişmesine bağlı olarak turizm gelirlerin artması. Bu etkiler yaygın olarak Bursa, Kayseri, Bolu, Erzurum, Kars illerinde görülür.Ulaşımda zorlukların yaşanması, bazı

  işletmelerin maliyetinin artması, açık hava da çalışılan tesislerin üretime ara vermesi. Bu etkiler genellikle ülkemizin doğusunda görülür.  Güneşlenme süresinin uzun olması:  Deniz turizmin gelişmesini, ısıtma maliyetlerinin düşmesini, güneş enerjisi potansiyelinin fazla olmasına yol açar.Akdeniz ve Ege kıyıları ile Iç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.Kuraklık yaşanmasına neden olur.Akdeniz ve Ege kıyıları ile Iç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.

  Yaz mevsiminin yağışsız geçmesi:  Deniz turizmin gelişmesini sağlar. Yaz kuraklığı isteyen tarım ürünlerinin yetişmesine imkan tanır.Akdeniz,Ege, Iç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.Kuraklığın ve orman yangınlarının artmasına neden olur.Akdeniz,Ege, Iç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.  Yıl boyunca yağışın görülmesi:  Su kaynakları zenginleşir, hidroelektrik potansiyeli artar, gür ormanlar gelişebilir.Karadeniz kıyılarımızda görülür.Ulaşım zorlaşır, sel ve heyelan olayları artar.Karadeniz kıyılarımızda görülür.  Donma olayının yaşanması:  Kış turizminin gelişmesini sağlar,Doğu Anadolu başta olmak üzere deniz etkisinden uzak iç kesimlerde görülür.Ulaşım zorlaşır, tarımsal üretim ve ekonomi de kayıplar ortaya çıkar.Doğu Anadolu başta olmak üzere deniz etkisinden uzak iç kesimlerde görülür.  11.SINIF SAYFA 83/2 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Kitabınızda Türkiye'nin 2000 yılına ait nüfus piramidi görülmektedir. Piramide

  bakarak;  SORU-1-Nüfusun yaş yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?  Nüfus piramiti incelendiğinde doğum oranlarını kontrol altına almaya çalışanbir ülke özelliği göstermektedir.Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Yaşlı nüfus oranı azdır.  SORU-2-Nüfusun yaş yapısının ülkemiz ekonomisine sağladığı avantajlar ve

  Dezavantajlar nelerdir? Tartışınız.  Genel olarak düşünüldüğünde ülkemiz nüfus yapısında genç nüfus oranı fazladır.

  Iş sıkıntısının yaşanması, nüfus artış hızının ve bağımlı nüfus oranın

  fazla olması ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir.

  Buna karşın nüfusun mevcut genç nüfusun eğitilerek nitelikli hale gelmesi ve istihdamın sağlanması durumunda ülkemiz için nüfus, önemli bir zenginlik olacaktır. Ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir.  Sevgili gençler bu etkinlikler yoğun üniversite temposunda sizlerin zaman kayıplarınızı azaltarak bir nebze faydamız olması açısından hazırlanmaktadır.Sizlerde gereken bilinci göstererek bu etkinliklerden faydalanmanız noktasında kopyala yapıştırmadan ziyade cevapları anlamaya çalışarak faydalanmanız temennimizdir.Aksi takdirde yapmış olduğumuz çalışma amacına ulaşmaz ve sizlerde sadece günü kurtarmış olursunuz.Kafanıza yatmayan cevaplara müdahale etmeniz gerekirse yorum bölümlerinden tartışmaya açmanız önerilmektedir.Aksi takdirde buradaki günü kurtarma talebiniz ileriki hayatınızda geleceğinizi kaybetmeye yönelik sizleri ciddi bir hataya sürükler

  11.SINIF SAYFA 85 -86 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Aşağıda Türkiye milli gelirin farklı yıllara ait sektörel dağılımı

  verilmiştir.  Buna göre;  SORU-1-Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımında uygulanan ekonomik politikaların etkisi nasıl olmuştur?Tartışınız.  Tablolar incelendiğinde özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal faaliyetler ön plana çıkmakta bu yıllardan sonra özellikle 1950 sonra sanayi ve hizmet sektörünü geliştirmeye yönelik politikalar ön plana çıkmakta ve bu değişim sonucunda tarımsal pay azalmış sanayi ve hizmet sektöründe artışlar gözlenmiştir.

  SORU-2-Yıllara bağlı olarak en fazla değişim hangi sektörde olmuştur? Bu değişim neyi ifade eder?  Şekillerdeki rakamlar incelendiğinde en fazla değişim tarımsal sektörde gözlenmekte bu değişim ülkemizin yavaş yavaş tarım toplumu özelliğinden kurtularak sanayileşme yolunda adımlar attığının gelişmeye yönelik hamleler gösterdiğinin bir göstergesidir.

  %45 den %16 lara kadar gerilemiş buradaki gerileme sanayi ve hizmet sektörünün etkin bir konuma geldiğinin bir göstergesi ülkenin geliştiğinin bir işaretidir.  SORU-3-Sektörlerdeki değişimi göz önüne alarak Türkiye ekonomisinin geleceğe yönelik sektörel dağılımı hakkında senaryolar oluşturunuz.  Tarım sektörünün ekonomi içinde payı giderek azalacaktır. Sanayi ve özellikle de hizmet sektörlerinin payı giderek artacaktır.

  11. Sınıf, Coğrafya, Sayfa, 32-33-35-38-46-50-80-81-83-85-86, Etkinlik, Çalışması, Cevapları

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun