12. Sınıf Ders Etkinlikleri Sayfa 54-55-61-62-63-90-92-94 -103 Ölçme Değerlendirme Soruları

Posted on
 • 29 Aralık 2012 Cumartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler: • 12. Sınıf Ders Etkinlikleri Sayfa 54-55-61-62-63-90-92-94 -103 Ölçme Değerlendirme Soruları  12. Sınıf Ders Etkinlikleri Sayfa 54-55- Ölçme Değerlendirme Soruları  Aşağıdaki soruları cevaplayınız?

  SORU-1-1950 den sonra dünya nüfusunun hızla artmasının sebebleri nelerdir.

  1945 2. dünya savaşından sonra ülkelerin nüfus artırıcı politika uygulamaları bu yıllardan sonra tıp sağlık alanındaki gelişmelerin çocuk ölüm oranlarını düşürmesi,mevcut teknolojik gelişmelerin sağlamış olduğu yaşam standartlarının yükselmesi,ulaşımda meydana gelen gelişmeler,insanların daha az yıpranmasına sebeb olarak yaşam sürelerinin uzamasına sebeb olmuştur.

  SORU-2-2015 yılından sonra nüfus artış hızı aynı şekilde devam ederse ne gibi sorunlar yaşayabiliriz.  Dünya nüfus artışı bölgeler arası farklılıklar göstermektedir.Gelişen ülkelerin bulunduğu alanlarda bu artış yavaşlayarak devam edecek ancak nüfus artış hızı çok düşük olacak.Bunun sonunda bu bölgelerde nüfus yaşlanacak ,bağımlı nüfus oranı üreten aktif nüfus ve devlet yatırımları için ciddi bir sorun oluşturacaktır.Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde artış oranının bu şekilde devam etmesi bu ülkeler için olumlu yönlerin yanında çeşitli olumsuzlara yol açacaktır.Doğal kaynak tüketimi artacak,mevcut dünya ile ilgili doğal alanların sınırlar daralacak,işsizlik ortaya çıkacak nüfusun çok olması sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getirecektir.Olumlu olarak bu ülkeler de işgücü sıkıntısı olmayacak işci ücretleri düşecek devlet yatırımlarını destekleyecek atılımcı dinamik bir nüfusa sahip olacaktır.Bu ülkelerde yeni fikirler yeni iş kolları kurulacak rekabet artacaktır şeklinde yorumlayabiliriz.  SORU-3-1950-2000 yılları arasında şehirleşme sonucu ortaya çıkan sorunları önlemek için 2010 -2050 yılları arasında ne gibi önlemler alınabilr?  Şehirleşme faaliyetleri daha planlı programlı gerçekleştirilmeli bu faaliyetler esnasında doğal alan ,su kaynakları,yeşil alanlar korunmalı sanayileşme için çevre kirliliğini önleyici daha katı yaptırımlar uygulanmalı.Eğitim hizmetleri ön plana çıkmalı sosyal yapı içerisinde köy ve şehir kültürüne geçiş konularında halkı eğitici projeler uygulanmalı,Köy ve kır hayatı desteklenmeli köyden kente göçün önüne geçilmeli,küresel ısınmaya yönelik daha ciddi tedbirler alınmalı,ortaya çıkacak enerji ihtiyacı için yenilenebilir doğa dostu enerji kaynaklarının kullanımına önem verilmelidir.  SORU-4-1950 li yıllarda başlayarak günümüze kadar devam eden göç olgusu nun yarattığı sorunları olumlu hale getirmek için ne gibi önlemler alınmalıdır?  Yoğun nüfus artışından kaynaklı sorunlar için köy hayatı desteklenmeli köyden kente göçü engelleyici projeler geliştirilmeli.Şehirdeki eğitim sağlık hizmetleri kadar olmasa da tatmin edici derecede sağlık altyapı hizmetleri kırsal kesimlere de götürülmeli.Eğitimin önemi tekrar gözden geçirilerek arttırılmalı,şehir yerleşmelerinde daha yaptırımcı gecekondulaşmayı engelleyici tedbirler alınmalı.Şehir kullanım alanları daha planlı ve programlı kullanılmalı,yeşil alanların korunmasında daha fazla önem verilmeli sanayi tesisleri belirli bölgelere aktarılmalı şehir dışlarına taşınmalı ve atıkları için ciddi önlemler alınmalı şeklinde belirtilebilir bu projeler arttırılabilir.  SORU-5-Ruhr Bölgesinin Almanyanın en önemli madencilik ve sanayi bölgesi olmasının başlıca nedenleri nelerdir.  Bölgede zengin taşkömürü yataklarının bulunması ve sanayi devrimi ile birlikte demir çelik üretiminde maden kömürünün kullanılması bu yönde sanayi tesisleri ve sanayi bölgeleri oluşması beraberindeki göç hareketleri sonucundaki şehirleşme faaliyetleri bölgeyi günümüzdeki konumuna getirmiştir.  Aşağıdaki çoktan seçme soruları cevaplayınız.  1-Cevap A şıkkı Madenciliğin gelişmesi

  2-Cevap D şıkkı Iklim Şartları

  3-Cevap A şıkkı Sanayi

  4-Cevap C şıkkı Ruhr Havzası

  5-Cevap A şıkkı Şangay

  6-Cevap D şıkkı Türkiye

  7-Cevap D şıkkı Teknoloji

  8-Cevap A şıkkı Batı Avrupa

  9-Cevap B şıkkı Madencilik

  10-Cevap A şıkkı  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

  1-Ruhr

  2-18. yüzyılda Ingilterede başlamıştır.19.yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür.

  3-Uluslar arası ticaret  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfini yazınız.  1- Y

  2- D

  3- Y  10 SORU ILE ILGILI DÜZELTME IÇIN TEŞEKKÜR EDERIZ.Bölge ciddi taşkömürü yataklarından oluşur demir cevheri çevre bölgelerden getirilir demir çıkartılan ana noktalar fransa isveç ukrayna,ural dağları dolaylarıdır.Yani bölgede metalürji gelişmesi bu bölgedeki taşkömürü yataklarından kaynaklıdır.  12.SINIF DERS ETKINLIKLERI (SAYFA 62-63) COĞRAFYA 12 SAYFA 62-63 ETKINLIK ÇALIŞMASI  12. SINIFLAR SAYFA 62 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Aşağıdaki haritada coğrafi bölge ve bölümlerimiz gösterilerek bazı bölge sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler verilmiştir.  SORU-1-Ön bilgilerinizden faydalanarak diğer bölgelerin ayırımında hangi özelliklerin etkili olduğunu uygun kutucuklara yazınız.

  Marmara Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  Ortalama yükseltisinin az olması

  Ova ve platoların geniş yer kaplaması,

  Iklim çeşitliliğinin görülmesi

  Sanayi, ticaret ve ulaşımın çok gelişmiş olması,

  Nüfusun ve nüfus yoğunluğunu fazla olması

  Geçiş bölgesi olması  Ege Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  Dağların kıyıya dik olarak uzanması ve aralarında çöküntü ovalarının yer alması

  Deniz etkisinin iç kesimlere doğru sokulabilmesi

  Kıyıların çok girintili çıkıntılı olması

  Nüfusun kıyı kesiminde yoğunlaşması

  Horst ve graben sisteminin yaygın olması

  Kıyıda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklimin görülmesi

  Ege ovalarının verimli olması nedeniyle bu ovalarda tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması  Iç Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  Etrafının yüksek dağlarla çevrili olması

  Yıllık yağış miktarının düşük olması

  Ova ve platoların geniş yer kaplaması

  Karasal iklimin etkili olması

  Bozkır bitki örtüsünün hâkim olması

  Buğday, arpa ve şekerpancarı tarımının ön planda olması

  Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması

  Akdeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  Dağların kıyıya paralel uzanması

  Dağların kıyıya çok yakın bir yerden başladığı için kıyı ovalarının dar olması,

  Akdeniz ikliminin ve maki bitki örtüsünün hâkim olması,

  Özellikle deniz turizm faaliyetlerinin çok gelişmesi

  Nüfusun, özellikle tarım, sanayi ve ticaretin geliştiği yörelerde toplanması,

  Kışların ılık geçmesi

  Karadeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  Kuzey Anadolu Dağlarının kıyıya paralel uzanması

  Dağların genel olarak kıyının hemen gerisinden yükselmesinden dolayı kıyı ovalarının dar olması

  Gür ormanların bulunması

  Kıyı şeridinde nüfusun yoğun olması ve kırsal alanda dağınık yerleşmenin görülmesi

  Kıyı kesimlerinde nemli, bol yağışlı ılıman iklimin hâkim olması  Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  Güneydoğu Torosların güneyinde, ova ve platoların geniş yer kaplaması

  Orta kesiminde Karacadağ volkanik dağının; doğu kesiminde ise Mardin Eşiği'nin yer alması

  Karasal iklim özelliklerinin hâkim olması

  Yaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi

  Batı kesiminde Akdeniz ikliminin etkili olması

  Türkiye'nin petrol üretim bölgesi olması  Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:

  Türkiyenin ortalama yükseltisi en fazla olan bölgesi olması

  Ulaşım özelliklerinin yer şekillerinden ve iklimden çok etkilenmesi

  Yerleşmelerin dağlar arasında kalan ova ve platolarda olması

  Yükseklik ve denizden uzaklığa bağlı olarak karasal iklimin etkili olması,

  Nüfusun az ve yerleşmenin seyrek olması,

  Hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olması,

  SORU -2-Bölge içinde hangi farklılıklara bağlı olarak bölümlerin oluşturulduğunu söyleyiniz.  Bölge içinde konum, yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü), nüfus, yerleşme) ve tarım ve hayvancılık, sanayi ve madencilik, ticaret, turizm bakımından çevresinden ayrılan ve kendi içinde benzerlik gösteren bölgeden daha küçük alanların olması etkili olmuştur.  12.SINIF DERS ETKINLIKLERI (SAYFA 94) COĞRAFYA 12 SAYFA 94 ETKINLIK ÇALIŞMASI  2.SINIF SAYFA 90 ve 92 ETKINLIK ÇALIŞMALARI

  SORU-1-Günlük hayatımızda başka ülkelere ait ürünler varmı…

  Günlük hayatımızda evlerimizde kullandığımız ev eşyalarının bir kısmı yurt dışından ithal edilir özellikle elektronik eşyalar plazma tv,saat,çeşitli makineler ,bilgisayar örnek verilebilir.  SORU-2-Bundan 25-30 yıl öncesine kadar yağışın bol olduğu yıllarda ihracatımız artıyor yağışın az olduğu yıllarda ihracatımız azalıyordu diyen bir kişinin sözleri o dönemlerde Türkiyenin ihraç ettiği ürünler hakkında nasıl bir fikir vermektedir.

  Yağış ifadesi tarımsal üretimle ilgili bir ifadedir,mevcut yağış şartları elverişli olduğu dönemlerde tarımsal üretimi olumlu etkiler tarımsal üretimin artması ihracatımızı arttırır.Tersi durumda tarımsal üretim azalır buda ihracatımızı azaltır.

  Türkiye ihracatının tarımsal ürünlere dayandığı fikrini bizlere verir.

  SAYFA 92 ETKINLIK ÇALIŞMASI

  Kitabınızdaki tablo ve grafikler incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar…

  SORU-1-Yıllara göre ihracatta sektörel bazda nasıl bir değişim yaşanmıştır.Budeğişim ülkemizin gelişmişliği hakkında nasıl bir fikir verir.

  1963 yılında ağırlıklı olarak tarımsal ürünler ön plana çıkarken Türkiye tarım toplumu özelliği göstermektedir.Bu yıllardan itibaren ülkemizde başlayan sanayileşme hareketleri sonucunda tarımsal ürünlerdeki ihracat oranımız düşmüş sanayi ürünleri ihracatımızda artışlar gözlenmektedir.Bu bilgiler ülkemizin geri kalmış ülke özelliğinden yavaş yavaş gelişmekte olan ülke konumuna geçtiğinin bir göstergesidir.

  SORU-2-Ülkemizin ihracat gelirlerinin sektörlere dağılışı göz önüne alınırsa 2010 yılı için ne gibi değişimler olur.

  Çizimimizde mevcut değişim değerlerine bakıldığında sanayi ürünleri ihracatımızdan elde ettiğimiz gelir payı yine önde olacak maden ihracatı ülkemizdeki gelişime bağlı olarak biraz daha azalacak ancak işlenmiş maden ürünleri satacağımız için elde ettiğimiz gelir miktarında artma görülecektir.2007 şekline yakın bir şekil çizebilirsiniz…  12.SINIF DERS ETKINLIKLERI (SAYFA 94) COĞRAFYA 12 SAYFA 94 ETKINLIK ÇALIŞMASI  12.SINIFLAR SAYFA 94 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Kitabınızda verilen ithalat ihracatın ülkelere göre dağılım tablosundan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız…

  SORU-1-Ülkemiz ticaretinde hangi ülkeler ön plana çıkmaktadır.Bu duruma etki eden faktörler nelerdir.  Almanya,Rusya Federasyonu,çin ön plandadır.  Bu ilişkilerde ön plana çıkan etkenlerin başında Almanyanın gelmesinde bu ülkeye 1960-1970 li yıllarda göndermiş olduğumuz Türk işçileri bunların sağlamış olduğu istihdam sahaları etkilerini Türkiye ile ticarette göstermektedir.Almanya2da çok sayıda Türk işçisi ve iş adamı bulunmaktadır.Bunların bağlantıları Türkiye ile Almanya arasında ticari faaliyetlerin gelişmesinde temel etkendir.  Rusya ise Türkiyenin enerji ihtiyacının karşılanmasında ön plana çıkan en önemli ülke konumundadır.Dikkat ederseniz sattıklarımız az ancak aldıklarımız ithalatımız çok fazladır burada temel etken Türkiyenin enerji ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu ülkeden sağlaması gelmektedir.  Çin ise dünya ekonomisinde büyüyen bir dev dir.Ucuz iş gücü ve sonrasında ucuz üretim hemen hemen her sektöre el atması Çin mallarının ülkemizde talep görmesine sebep olmaktadır.Bu etken ticari bağlantılarımızı geliştirmektedir.

  SORU-2-Türkiyenin komşu ülkelerle ticaret ilişkilerinin zayıf olmasının da temel etken nedir.  Temel etkenlerin başında komşularımız ile tarihi sorunlarımızın devam etmesi halledilemeyen tarihsel hesaplaşma günümüzde ticari faaliyetlerimizi kısıtlamaktadır.Örnek Yunanistan ile adalar ve Kıbrıs meselesi ,Ermenistan ile ermeni sorunu Suriye ile su problemi gibi konular verilebilir.  12.SINIF DERS ETKINLIKLERI (SAYFA 95) COÄžRAFYA 12 SAYFA 95 ETKINLIK ÇALIŞMASI  12.SINIF SAYFA 95 ÖLÇME DEÄžERLENDIRME SORULARI  SORU-1-Ulaşım ağlarının ortaya çıkmasında hangi faktörler etkili olmuştur.

  Dünyada hızlı gelişim ,ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlilik,teknolojik gelişmeler sonrası seri üretim,dünya üzerindeki ticari kültürel ekonomik ilişkileri hızlandırmış bu ilişkilerin aktif hala gelmesindeki en önemli rolü de ulaşım ağları oluşturmuştur.Mesafelerin gelişen teknolojik araçlar sayesinde kısalması insanların ürettiklerini başka bölgelere aktarmalarına imkan tanımış pazar payı büyümüş üretilen ürünlerin başka bölgelere aktarma düşüncesi beraberinde ulaşım ağlarının gelişmesini sağlamıştır.Ekonomik sebepler dışında kültürel sebepler de insanların bir yerden bir yere seyahat etme düşüncesi ,teknolojik araçlar ulaşım ağlarının gelişmesinde etkili olmuştur.  SORU-2-Türkiyenin ulaşım ağı içerisindeki yeri ve önemini söyleyiniz.

  Eski dünya karaları arasında doğal köprü özelliğine sahip olması ülkemizden tarih boyunca önemli yolların geçmesinde etkili olmuştur.Konum özelliklerinden dolayı Türkiye geçmişten günümüze kadar Avrupa ,Kafkasya,Orta Asya,Kuzey Afrika ve Orta Doğuyu birleştiren kara ,demir,deniz ve hava yolu taşımacılığı ile enerji taşımacılığında Türkiyeyi son derece önemli bir noktaya yerleştirmiştir.Bu avantajlı konum Türkiye Ekonomik faaliyetlerine ciddi avantajlar sağlamakta ülke gelişimine ön ayak olmaktadır.  SORU-3-Ekonomik etkinliklerin gelişmesinde ulaşımın rolü nedir.

  Ekonomik faaliyetler üretim dağıtım tüketim üçgeni içerisinde gerçekleşir.Bu üçgen içerisinde kenarlardan birinde meydana gelecek aksama tüm ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler gelişmesini engeller.Üretilen malların gerek iç pazar gerekse başka pazarlara dağıtılmasında en önemli etken iyi bir ulaşım ağıdır.Ulaşım ağı gelişen noktalar ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı ve beraberinde gelişme gösteren merkezler olmuştur.Ulaşım faaliyetleri bakımından kavşak noktasında olan ve çeşitlilik gösteren merkezler ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü önemli merkezler durumuna gelir bu özellik de o merkezin gelişmesinde en temel özelliklerden birini oluşturur.

  SORU-4-Yerleşmelerin konumu ile ulaşım sistemleri arasında nasıl bir ilişki vardır.

  Yerleşme yerleri uygun coğrafi koşullar dışında önemli ulaşım ağı noktalarının kavşak merkezlerine kurulur yada yerleşilen bölgeyi mevcut ekonomik faaliyetler ve ticaret yollarının bu noktadan geçmesi önemli bir merkez haline getirir.Yerleşme yeri olarak önemli kavşak bölgeler yada ticaret yolu üzerindeki güzergahlar yerleşme yeri olarak rantı yüksek bölgelerdir.Geçmişten günümüze önem taşıyan ticaret güzergahlarının çevre bölgeleri yerleşme yeri olarak tercih edilen noktalar olmuştur.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

  1-C Türkiye 2 de demir yolu ile her noktaya ulaşamamak karayolu gelişiminde önemli bir etkendir.

  2-C Antalya Türkiye için önemli bir turizm limanıdır.

  3-C Yapım giderleri

  4-E Trabzonun iç kesimler ile bağlantısını sağlayan zigana geçidi önemli bir avantajtır.

  5-B Izmir limanı Türkiyenin Istanbuldan sonraki en önemli limanlarından biridir.

  6-E Türkiyenin arazi yapısı demir yollarının gelişiminde engelleyici bir rol oynamaktadır bu etken kara yolunun gelişimini etkiler.  12.SINIF DERS ETKINLIKLERI (SAYFA 99) COĞRAFYA 12 SAYFA 99 ETKINLIK ÇALIŞMASI  Kitabınızdaki haritada ülkemizi sembolize eden eserler gösterilmiştir.Her bölgeye ait tanıtıcı bir eseri tanıtınız.  Karadeniz Bölgesi için Safranbolu Evleri uygun bir eser olabilir.  Iç Anadolu Bölgesi için Nasrettin Hoca örnek verilebilir.  Akdeniz Bölgesi için Aspendos Tiyatrosu örnek verilebilir.  Doğu Anadolu Bölgesi için Ishakpaşa Sarayı örnek verilebilir.  Güney Doğu Anadolu Bölgesi için Urfa Balıklı Göl örnek verilebilir.  Marmara Bölgesi için Ayasofya Müzesi örnek verilebilir.  Ege Bölgesi için Denizli Pamukkale örnek verilebilir.  12.SINIF DERS ETKINLIKLERI (SAYFA 61 ) Haritaları inceleyerek ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.  SORU-1-Ülkemizin coğrafi bölgelere ayrılmasında ve bölge sınırlarının belirlenmesinde nelere dikkat edilmiştir?  Ülkemiz bölgelere ayrılmasında ve sınırlarının belirlenmesinde Doğal ,beşeri,ekonomik özelliklerine bakılmıştır.  Konum, Yeryüzü şekilleri, Iklim, Bitki örtüsü, Nüfus, Yerleşme ve Tarım ve hayvancılık, Sanayi ve madencilik, Ticaret, Turizm etkili olmuştur.

  SORU-2-Bölgelere isim verilirken bölgelerin hangi özellikleri dikkate alınmıştır?  Bölgelerin coğrafi konum özellikleri etkili olmuştur.  SORU-3-Aşağıda verilen Türkiye Fiziki Haritası ile Coğrafi Bölgeler Haritası'nı karşılaştırdığınızda hangi özellikler dikkatinizi çekmektedir?  Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin oluşturulmasında kıyıya paralel uzanan dağ sıraları ön plana çıkar.  Marmara bölgesinde ise yükselti özelliklerine bakılırsa yeşil renk ile son derece sade yükseltisi az bir bölge olarak karşımıza çıkar.  Ege bölgesinde ise kıyıya dik uzanan dağlar ve bu dağların arasında çöküntü ovaları grabenler yer almaktadır.Kıyı özellikleri doğal liman ve koy körfezlerin fazlalığı…  Iç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ova ve platolar geniş yer kaplamakta ve bu bölgelerimiz harita da sarı renk ile ayırt edilebilmektedir.Iç Anadolu bölgesinin dağlar arasında kalan bir çanak özelliği göstermesi.  Doğu Anadolu bölgesinde yükselti fazla hakim renk kahverengi olarak haritada seçilir bir özellik taşır.  Fiziki haritalardaki yer şekilleri ve renklendirme özellikleri ile bölgeler haritasındaki bölünmeler arasında benzerlikler bulunmaktadır.  12.SINIF DERS ETKINLIKLERI (SAYFA 103) COĞRAFYA 12 SAYFA 103 ETKINLIK ÇALIŞMASI  12.SINIF SAYFA 103 ETKINLIK ÇALIŞMASI  YILLAR

  TOPLAM TURIST SAYISI

  TURIZM GELIRI(Milyon &)

  1997

  9.738.000

  8.800

  1999

  7.487.385

  5.203

  2000

  10.428.153

  7.636

  2001

  11.619.909

  10.067

  2003

  13.956.405

  13.203

  2005

  21.124.886

  18.153

  2007

  23.312.657

  18.153

  SORU-1-Yıllara göre Türkiyenin turizm gelirlerinde nasıl bir değişme olmuştur.  Tablo incelendiğinde genel hatları ile 1997 yılına oranla 1999 ve 2000 li yıllarda azalma görülmekle beraber sonraki dönemlerde turizm gelirlerinde gelen turist sayısı doğrultusunda ve ülkemizdeki mevcut turizm yatırımları sonucunda artışlar gözlenmektedir.  SORU-2-1999 yılında,önceki yıllara oranla gelirin azalmasının nedenleri neler olabilir.  1999 yılında düşüşün temel sebebi ülkemizde meydana gelen Marmara depremidir.Yaşanmış olan bu doğal afet ülkemiz turizm potansiyelini de olumsuz etkilemekte ve gelirler düşmektedir.Aynı etki depremin 2003 yılında tekrarlamasıyla tekrar etkisini gösterir.  SORU-3-Son yıllarda turizmde meydana gelen gelir artışının nedenleri neler olabilir.  Ülkemizde son yıllarda yapılan yatırımlar bu yatırımların kalite olarak dünya standartlarını aratmaması,1980 li yıllardan sonra yabancı sermaye girişine sağlanan kolaylık,ülkemizin daha iyi tanıtılması, mevcut turizm faaliyetlerine oranla daha fazla gelir getiren turizm kollarına yönelik yatırımlar(yat turizmi,Golf Turizmi gibi)gelirlerin artmasında etkili olmuştur.  SORU-4-Tablodan yola çıkarak ,turizm gelirlerinde ve turist sayısında gelecek yıllarda nasıl bir değişme beklenmektedir.  Tabloda genel olarak ülkemiz ciddi bir doğal afet ve savaş durumu olmadıkça turist sayısı ve turizmden elde ettiği gelir artış gösterecek niteliktedir.Yapılan olumlu teşvikler,tesislerde dünya standartlarının yakalanışı,kapasitelerinin arttırılması, faaliyetlerdeki çeşitlilik,ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler ülkemizi önemli bir turizm cenneti yapmaktadır.

  12. Sınıf, Ders, Etkinlikleri, Sayfa, 54-55-61-62-63-90-92-94 -103, Ölçme Değerlendirme, Soruları

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun