10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 36 Cevapları Temel Kavramlar

Posted on
 • 29 Aralık 2012 Cumartesi
 • by
 • çalışma kitabı cevapları
 • in
 • Etiketler:

 • 10.Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 36 Cevapları

  Temel Kavramlar

  Fetihname : ‘Fetihnâme, Osmanlı’da önemli bir savaş kazanıldığında bunu diğer İslam devletlerine, hanlara, prenslere, vali ve şehzadelere bildiren fetih mektuplarına denir.

  Amanname : İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belgedir.

  Babüssade : Topkapı Sarayının üçüncü kapısı

  www.odevindiryap.com her türlü ödevlerinizde yanınızda….

  Rönesans : Sanat ve düşünce alanında ortaçağdan sonra açılan bir döneme verilen isimdir bu.

  Reform :Katolik Kilisesi’nin bozulması ve dini amaçlardan uzaklaşması üzerine 16. yüzyılda Almanya’da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan dini alandaki yeniliklere Reform denilmiştir

  Katoliklik: katolik dogmalarını çağdaş bilimle uyuşturmaya çalışan felsefe akımıdır.

  Ortodostluk :Yunanca’da Ortodoks ” Doğru görüş inanç ve doğru itiraf” anlımına gelir.

  Protestanlık : Protestanlık, Hıristiyanlığın en büyük üç ana mezhebinden biri. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin’in öncülüğünde Katolik Kilisesi’ne ve Papa’nın otoritesine karşı girişilen Reform hareketi’nin sonucunda doğmuştur

  Kalvenizm : Jean Calvin’in 16. yüzyıl başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hıristiyanlık mezhebi

  Enginizisyon : Katolik Kilisesine bağlı bir mahkeme sistemi idi

  Papalık : Roma Başpiskoposu, Roma Katolik Kilisesi’nin başı, Katolik Hıristiyanların dini lideri

  Dogmatizm : A priori ilkeler, çeşitli dogmalar ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayışa dogmatizm denir

  Hümanizm : Hümanizm, Fransızca humanisme, insancılık, insanları sevme ülküsü, beşeriyetçilik.

  Harem : Harem sözcüğü Arapça haram (yasaklama) kökünden türetilmiştir ve sözcük anlamı olarak kutsal bir alanı tanımlasa da kullanım olarak; giriş ve çıkışın denetimli olarak yapildığı, belirli kişilerin veya belli tür davranışların bulunmasının yasak olduğu bir yeri anlatır. Osmanlı İmparatorluğu’nda, haremin kutsallığı, saygıdeğerliği, dinsel saflığı temsil eden bir yer olması, sadece burada kadınların (anne, eş(ler), cariyeler vs.) bulunmasından değil, hane reisinin de haremde yaşamasından kaynaklanır

  Divanı hümayun : eskiden İslam devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurula denirdi

  Reaya :Osmanlı idarî ve siyasî sisteminde bir hükümdarın hüküm ve idaresinde bulunup vergi veren halk anlamında kullanılan bir terim.

  Kalem : (bulamadım)

  Eyalet : çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bazı özerklikleri olan büyük yönetim birimi.

  Sancak : Osmanlı yönetim teşkilatında illerle ilçeler arasında yer alan yönetim bölümü;

  Kaza: Osmanlı yönetim teşkilatında köylerle sancak arasında yer alan yönetim bölümü

  Muhtesip : Artuklularda Neyliğin küçük kasabalarından valinin, dahili emniyetin sağlanması ve verginin toplanması görevini gören makam, kişi.

  Yurtluk: Bir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye kadar kullanılması şartıyla ayrılması yöntemi.

  Ocaklık : Bir aileye, babadan oğla geçmesi için verilen mülk.

  Birun : Osmanlı sarayında harem dairesinin ve enderunun, yani sarayın iç dairesinin dışında kalan bölüm

  Enderun : II. Murat zamanında kurulup, zamanla çeşitli değişikliklere uğramakla beraber Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına kadar (1908) varlığını sürdüren bir saray okuludur

  Seyfiye : Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıftır

  İlmiye : lasik Islâmî egitim kurumu olarak bilinen medresede, usûlüne uygun tahsilden sonra icâzet almak suretiyle mezun olup, Osmanli Devleti’nde hukuk, egitim, dinî hizmetler ve nihayet merkezî brokrasinin kendi sahalari ile ilgili önemli bazi makamlarini dolduran Müslüman ve çogunlukla da Türkler’den olusan bir meslek grubudur

  Kalemiye sınıfı, devletin yazışma, maliye ve dışişlerine bakarlardı.

  İmtiyaz, Arapça bir kelime olup, özel, kişisel, başkalarına tanınmayan hak, ayrıcalık, kişi veya zümrelerin din, dil, ırk, sınıf v.b. sebeplerle üsttün görülmeleri ve bazı haklara sahip olmaları anlamlarına gelmektedir

  Kapitülasyonlar, Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancılara verilen ekonomik, adli, idari vb. hak ve ayrıcalıklara kapitülasyon denir.

  Hazine : Devlet Malı

  Külliye, cami ile birlikte medrese, imaret, türbe, kütüphane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu.
  10.Sınıf, Tarih, Kitabı, Sayfa, 36, Cevapları

  0 yorum:

  Yorum Gönder

   
  Copyright (c) 2010 aygunhoca
  Sponsored by : Fastoyun